Det började med ett samtal i Almedalen. Året var 2016 och en rad olika aktörer hade samlats för att diskutera vägar för samarbete kring inkluderingsfrågor i arbetslivet. Peter Munck af Rosenschöld, ledare för företagshälsornas branschorganisation, Sverige företagshälsor, var en av dem och Akademikerförbundets förhandlingschef, Markus Furuberg, en annan.

När UUA-projektet väl startades, under Akademikerförbundet SSR:s ledning, blev Peter Munck af Rosenschöld en av dem som engagerade sig i styrelsen.

– Det var självklart att vara med när de hörde av sig. Vi ville alla jobba med att utforma arbetsplatserna så bra som det går. Och det handlar verkligen om oss alla, inte om vissa specifika grupper. Lika mycket om 50-åriga gubbar som nyutexaminerade, som någon med en funktionsvariation.

De fem UUA-perspektiven: Rekrytering och kompetensförsörjning; Organisation och ledning; Fysisk utformning; Social arbetsmiljö samt Digitalisering

Flera aktörer och perspektiv

De olika aktörerna, tillsammans med forskare och processledare med expertis i frågorna, landade snabbt i att flera perspektiv behöver kombineras i UUA, vad gäller arbetsplatsens olika områden, samt kunskap från olika branscher och forskningsdiscipliner.

– Vi började med att identifiera hur vi skulle jobba, vad det här universella skulle kunna betyda. Vi ville gå vidare från rättighetsperspektivet och prata mer om möjligheter också. Och utgå från arbetsplatsens perspektiv.

Stödjer företag i arbetet

Enligt Peter Munck af Rosenschöld att det finns mycket att hämta i UUA-perspektivet för hans egen organisation, Sveriges företagshälsor. Medlemmarna stödjer redan i dag arbetsgivare i frågor som handlar bidrar till en inkludering på arbetsplatsen. För att kunna stötta dem i det praktiska arbetet behöver själva branschorganisationen ligga i framkant, förklarar Peter Munck af Rosenschöld.

– Vårt mål är att vara expertresurs för våra medlemmar.

Redan vid en första workshop med UUA, där han och flera av organisationens medlemmar deltog, visade sig samarbete med andra aktörer vara fruktbart.

– Det var oerhört spännande att träffas sektorsövergripande. Det arbetssättet är tämligen unikt på svensk arbetsmarknad och gav många lärdomar.

Hur gick det till rent konkret?

– Vi delades in i grupper och satt och diskuterade till exempel fysisk eller organisatorisk utformning på våra olika arbetsplatser. Mina medlemmar kunde sitta och prata länge med till exempel fastighetsförvaltare eller någon från funktionsrättsrörelsen om de här frågorna. De grupperna möts ju aldrig annars och det var nya perspektiv som skapades och nya slutsatser drogs. Det blev en oerhörd kraft i rummet, vilket var riktigt coolt.

Hur förmedlas UUA-kunskapen från er och vidare ut i företag och organisationer?

– Som organisation är vi nära våra medlemmar, så vi diskuterar frågorna kontinuerligt. Vi uppmuntrar också till utbildning av- och diskussion med branschens uppdragsgivare.

Men det kanske viktigaste Sveriges Företagshälsor gör i sammanhanget, enligt Peter Munck av Rosenschöld, är att lyfta fram arbetslivets betydelse för hälsa och välstånd, och betona att en persons arbetsförmåga varierar över livet och påverkas av miljön hen befinner sig i.

– Detta innebär att en arbetsmiljö som passar de få är bra för de många.

Nya tag framåt som förening

UUA har nu övergått från ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden till att bli en egen förening med Peter Munck af Rosenschöld som nybliven ordförande. Sin egen roll vill han tona ner och lyfter i stället fram hela styrelsen:

– Det är vi tillsammans som driver det här framåt och kan skapa förutsättningar för att föreningen ska leva. Först ska vi se till att föreningen kan stå på egna ekonomiska ben.

Arbetet framöver handlar kommer både handla om medlemsrekrytering och att hålla i och utveckla det arbetet som UUA Lärandeforum har startat.

– Vi vill fortsätta med utbildningar, opinionsarbete och de olika konstellationer av nätverk, till exempel det forskar- och myndighetsnätverk, som startats.

Text: Enikö Arnell-Szurkos